Sociální rehabilitace

Poslání služby

Sociální rehabilitace poskytuje bezplatné ambulantní služby osobám s psychickým onemocněním či psychickými obtížemi. Služby jsou nabízeny prostřednictvím individuálních nebo skupinových aktivit. Hlavním cílem je začlenění uživatelů do společnosti a pomoc lépe zvládat životní situace ztížené jejich psychickým onemocněním či vážnými obtížemi, a to v souladu s Kartou sociální služby Sociální rehabilitace.

Regionální karta slouží k podrobnému popisu a vymezení jednotlivých potřeb uživatele - v čem může služba uživatele podpořit, co společně s ním budeme řešit. Takto zmapované potřeby jsou využívány při sestavování individuálního plánu uživatele.


Cílová skupina

  • osoby s chronickým duševním onemocněním

Věková kategorie: 19 - 80 let.

Cílovou skupinu tvoří zejména lidé s diagnostikovanou schizofrenií a afektivními poruchami (manická fáze, depresivní fáze, bipolární afektivní porucha,...)

Službu neposkytujeme anonymní formou (uživatel v anonymitě) a osobám, které nesplňují kritéria dle výše uvedené cílové skupiny, stejně tak osobám, jejichž zdravotní stav poskytnutí sociální služby zcela vylučuje. 


Skupinové programy sociální rehabilitace

Všechny programy jsou účelově zaměřeny na rozvoj a podporu konkrétních schopností a dovedností klientů s využitím metod a technik pracovní terapie, arteterapie, psychomotorické terapie a dalších podpůrných psychoterapeutických postupů.

Dílna

Podpůrná psychoterapeutická skupina opírající se o arteterapeutické a ergoterapeutické postupy. Prostřednictvím práce s výtvarnými materiály je zapojena jemná motorika, podporující činnost celého mozku, což má pozitivní odraz v celkové aktivaci. Cílem je zlepšení objektiní i subjektivní zdatnosti za využití ergoterapeutických a arteterapeutických činností, podpora kompetencí a silných stránek uživatelů. Trénink poznávacích (kognitivních) funkcí.

Klub fit

Podpůrná psychoterapeutická skupina využívající prvky psychomotorické terapie a psychohygieny, která se zaměřuje na možnosti autoregulace a posílení duševní zdraví. Obvyklou součástí je blok relaxačního a zdraví prospěšného cvičení. Cílem je zlepšení objektivní i subjektivní zdatnosti, snížení pocitů úzkosti a napětí, posílení pozitivních prožitků v souvislosi s tělesným prožíváním.

Herní klub

Aktivizace a rehabilitace zacílená na kognitivní funkce formou tréninku paměti, koncentrace, představivosti a logického myšlení za pomoci herních aktivit a adaptability. Cílem je posílení schopností zajištění běžných životních potřeb, zlepšení sebevnímání a sebepojetí. Trénink poznávacích (kognitivních) funkcí.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku