Sociální rehabilitace

Poslání služby

Posláním služby Sociální rehabilitace je podporovat osoby s duševním onemocněním v rozvoji schopností, dovedností a samostatnosti tak, aby zvládali běžný způsob života s co nejmenší podporou druhých osob.

Forma poskytování sociální služby

Služba Sociální rehabilitace je poskytována ambulantní a terénní formou.

Cílová skupina

Naše služba je určena osobám ve věku od 19ti  do 80ti let s chronickým duševním onemocněním z oblastí psychotických a depresivních onemocnění, kteří se vlivem své nemoci ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nezvládají řešit vlastními silami.

 

Služby jsou nabízeny prostřednictvím individuálních a skupinových aktivit, pracujeme v souladu s Kartou sociální služby Sociální rehabilitace.

Regionální karta slouží k podrobnému popisu a vymezení jednotlivých potřeb uživatele - v čem může služba klienta podpořit, co společně s ním budeme řešit. Takto zmapované potřeby jsou využívány při sestavování individuálního plánu klienta.

 

Službu neposkytujeme osobám, které nesplňují kritéria dle výše uvedené cílové skupiny, stejně tak osobám, jejichž zdravotní stav poskytnutí sociální služby zcela vylučuje. 


Skupinové programy sociální rehabilitace

Všechny programy jsou účelově zaměřeny na rozvoj a podporu konkrétních schopností a dovedností klientů s využitím metod a technik pracovní terapie, arteterapie, psychomotorické terapie a dalších podpůrných psychoterapeutických postupů.

Dílna

Podpůrná psychoterapeutická skupina opírající se o arteterapeutické a ergoterapeutické postupy. Prostřednictvím práce s výtvarnými materiály je zapojena jemná motorika, podporující činnost celého mozku, což má pozitivní odraz v celkové aktivaci. Cílem je zlepšení objektiní i subjektivní zdatnosti za využití ergoterapeutických a arteterapeutických činností, podpora kompetencí a silných stránek uživatelů. Trénink poznávacích (kognitivních) funkcí.

Klub fit

Podpůrná psychoterapeutická skupina využívající prvky psychomotorické terapie a psychohygieny, která se zaměřuje na možnosti autoregulace a posílení duševní zdraví. Obvyklou součástí je blok relaxačního a zdraví prospěšného cvičení. Cílem je zlepšení objektivní i subjektivní zdatnosti, snížení pocitů úzkosti a napětí, posílení pozitivních prožitků v souvislosi s tělesným prožíváním.

Herní klub

Aktivizace a rehabilitace zacílená na kognitivní funkce formou tréninku paměti, koncentrace, představivosti a logického myšlení za pomoci herních aktivit a adaptability. Cílem je posílení schopností zajištění běžných životních potřeb, zlepšení sebevnímání a sebepojetí. Trénink poznávacích (kognitivních) funkcí.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku