Chráněné bydlení

Posláním Chráněného bydlení je prostřednictvím pobytové sociální služby umožnit osobám s dlouhodobým psychickým onemocněním žít v chráněných podmínkách v prostředí, které jim pomáhá, podporuje je v jejich složité životní situaci a poskytuje jim nácvik a přípravu pro život v běžných podmínkách. Chráněné bydlení umožňuje lidem s duševním onemocněním žít v bezpečném prostředí.

Cílová skupina

  • osoby s chronickým duševním onemocněním - muži i ženy s chronickým duševním onemocněním
  • věková struktura cílové skupiny: 19 - 70 let

Cílovou skupinu tvoří zejména lidé s diagnostikovanou schizofrenií a afektivními poruchami (manická fáze, depresivní fáze, bipolární afektivní porucha,...). Službu neposkytujeme lidem s mentálním postižením.

Službu neposkytujeme anonymní formou (uživatel v anonymitě) a osobám, které nesplňují kritéria dle výše uvedené cílové skupiny, stejně tak osobám, jejichž zdravotní stav vylučuje poskytování pobytových sociálních služeb. Služba nemůže být poskytována osobám se závažným pohybovým omezením z důvodů nedostatečné bezbariérovosti budovy. 

Služba je plánována individuálně, v souladu s Kartou soc. služby Chráněné bydlení, což uživatelům chráněného bydlení umožňuje rozhodovat o dalším způsobu a směřování svého života. Regionální karta slouží k podrobnému popisu a vymezení jednotlivých potřeb uživatele - v čem může služba uživatele podpořit, co společně s ním budeme řešit. Takto zmapované potřeby jsou využívány při sestavování individuálního plánu uživatele.

Je nezbytné, aby byl zájemnce schopen kolektivního soužití.

 


Zásady služby

  • Dodržování veškerých etických principů a záruka ochrany všech informací o uživateli.
  • individuální přístup ke každému uživateli služby v souladu s Kartou sociální služby Chráněné bydlení
  • záruka nestrannosti a nezávislosti
  • důvěrnost a intimita jednání, ochrana veškerých informací (pracovníci jednaní s uživatelem o samotě, veškeré informace o uživateli nejsou sdělovány žádným jiným osobám apod.)
  • zachování soukromí
  • zapojení uživatelů do společnosti, podpora kontaktů s rodinou

Výhody zařízení

V objektu Psychocentra se nachází psychiatrická ambulance.

  • Kapacita služby: 12 lůžek
  • Úhrada za služby: 6.000,- Kč/měsíc

Smlouva je uzavírána na dobu dvou let a následně je zpravidla v odůvodněných případech prodlužována prostřednictvím dodatků ke smlouvě.


Postup při vyřízení žádosti o poskytnutí služby v Chráněném bydlení

Zájemce o službu se nejlépe osobně - sám nebo v doprovodu (např. v doprovodu rodinného příslušníka, sociálního pracovníka, tlumočníka apod.) může dostavit v pracovní dny v době od 7.00 hod. do 15.30 hod. do kanceláře sociální pracovnice. Schůzku je vhodné dohodnout si předem telefonicky či emailem na uvedených kontaktech. S sebou si přinese platný občanský průkaz, případně jakýkoliv další doklad prokazující jeho totožnost. Se žadatelem se uskuteční vstupní pohovor, jehož cílem bude zjištění a posouzení jeho sociální situace.
K posouzení psychického stavu zájemce bude zprostředkován kontakt s psychiatrem, který zjišťuje shodnost s cílovou skupinou chráněného bydlení. V případě shody s cílovou skupinou, s cílem a posláním Chráněného bydlení bude se zájemcem vyplněna žádost o poskytnutí služby a další úkony vedoucí k uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby. Žádost je zájemci předána během prvotního kontaktu se sociálním pracovníkem.

V případě plné obsazenosti kapacity Chráněného bydlení bude zájemce o službu zařazen do pořadníku.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku